Εκπαίδευση και κατάρτιση – Προγράμματα

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

H αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, της διά βίου εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης είναι αδιαμφισβήτητη.

Στο Institute of Coating Technologies (IoCT) αφουγκραζόμαστε τις απαιτήσεις που αναδύονται από τον σύγχρονο εργασιακό κόσμο και δημιουργούμε με καινοτομία νέα εργαλεία αφομοίωσης της γνώσης, συνδυάζοντας την θεωρία με την πράξη. Επιπλέον προωθείται  ενεργά η διάχυση της πληροφορίας, των καλών πρακτικών και της τεχνογνωσία προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους.

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από ακαδημαϊκούς καθηγητές και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος στους τομείς εξειδίκευσής τους.

Στόχος είναι να προβλέπουμε τις εξελίξεις, να αναπτύσσουμε τη γνώση, να διαμορφώνουμε πρότυπα, να καλλιεργούμε τη δημιουργικότητα και να προωθούμε την έννοια της δια βίου μάθησης και ειδικά την αριστεία, ώστε να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των εκπαιδευόμενων και αντίστοιχα των επιχειρήσεων.