Έρευνα και Ανάπτυξη

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Institute of Coating Technologies στελεχώνεται με υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι ερευνητικά ενεργό. Το υπόβαθρό τους, που εκτείνεται σε διαφορετικούς τεχνολογικούς τομείς προσδίδει στο Ινστιτούτο μεγάλες δυνατότητες διείσδυσης σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες δράσεις. 

Η έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί σημαντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων του IoCT. Οι δράσεις αυτές υποστηρίζουν το λειτουργικό έργο του Ινστιτούτου και ενισχύουν το επιστημονικό κίνητρο των στελεχών. Τα στελέχη του IoCT συνεισφέρουν στην διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεων σε συνέδρια καθώς και μέσω διαλέξεων σε Πανεπιστήμια, αλλά και σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες. Άμεση δε, είναι η σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με τη συνεχή προσαρμογή του περιεχομένου των διδασκόμενων μαθημάτων στις νέες επιστημονικές εξελίξεις.

Βασικό όραμα του IoCT είναι η εδραίωση και η καταξίωσή του, τα επόμενα χρόνια, στο διεθνές ερευνητικό περιβάλλον ως βασικού και αναγνωρίσιμου φορέα στο χώρο της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας των χρωμάτων.

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα για την υλοποίηση ερευνητικών και καινοτόμων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης έχουν τεθεί οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Διαμόρφωση διεπιστημονικής κουλτούρας
  • Ενίσχυση της αριστείας
  • Προσέλκυση νέων επιστημόνων
  • Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και καινοτομίας στον κλάδο των χρωμάτων.
  • Μετάδοση της γνώσης και μεταφορά της τεχνολογίας
  • Δημιουργία ενός ισχυρού ερευνητικού πόλου στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.