Προδιαγραφές

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Institute of Coating Technologies μπορεί να διεκπεραιώσει άμεσα και αμερόληπτα την σύνταξη προδιαγραφών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προετοιμασία και βαφή του εκάστοτε έργου, από το πιο απλό ως το πιο σύνθετο. Η σύνταξη των προδιαγραφών είναι πάντοτε σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία στην χώρα υλοποίησης του έργου, τα διεθνή και εθνικά πρότυπα και βεβαίως τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε έργου ξεχωριστά.

Μια καλά δομημένη προδιαγραφή βαφής έχει ζωτικό ρόλο στην ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου έργου. Εξασφαλίζει την ομαλή διαδικασία βαφής ώστε να ικανοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Μια καλά δομημένη προδιαγραφή βαφής έχει ζωτικό ρόλο στην ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου έργου. Περιέχει όλες εκείνες τις τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες  που απαιτούνται και εξασφαλίζει την ομαλή και άρτια  διαδικασία βαφής ώστε να ικανοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τα μέλη του Ινστιτούτου, με υψηλού επιπέδου κατάρτιση και πολύχρονη εμπειρία στη βιομηχανία χρωμάτων, είναι σε θέση να κατανοούν όλες τις διαδικασίες βαφής, τα υλικά και τις διαφορετικές τεχνικές προετοιμασίας και εφαρμογής

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να είναι σαφείς προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κύριο του έργου, ανάδοχο, τεχνικό προσωπικό, εταιρείες χρωμάτων καθώς μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η ομαλότητα κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών και εν τέλει να προκύψει η πλέον συμφέρουσα προσφορά για το δεδομένο έργο. Οι προδιαγραφές ενός έργου λειτουργούν παράλληλα και ως νομικά έγγραφα σε περίπτωση διαφοράς και οποιαδήποτε σύγχυση που προκύπτει από ασαφείς προδιαγραφές μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη τήρησης της σύμβασης ή νομικής διαφοράς.