Διερεύνηση Αστοχιών

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Οι αστοχίες σε ένα τεχνικό έργο έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις. Η νομική διάσταση και η διερεύνηση των αστοχιών πολλές φορές απαιτεί επιστημονική προσέγγιση προκειμένου να αναδεικνύονται οι πραγματικές συνθήκες και να καταμερίζονται οι υποχρεώσεις που αναλογούν στα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Αυτοψία και η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης είναι βασικά εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης περιλαμβάνει:

  • έρευνα των συνθηκών δημιουργίας της αστοχίας
  • νομική και τεχνική τεκμηρίωση
  • ανάλυση ριζικών αιτιών & συμπεράσματα
  • φωτογραφίες, σχέδια, έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία

Οι εμπειρογνώμονες του IoCT σε συνεργασία με έμπειρους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, αναλαμβάνουν την διενέργεια αυτοψιών και την εκπόνηση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.