Εισαγωγή στην Κατάρτιση Τεχνίτη Βαφέα

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print
  • Ώρες: 8
  • Διδακτικές Ενότητες: 5
  • 120,00
  • ΛΑΕΚ

Επόμενος Κύκλος

Έναρξη: 26/04/2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21/04/2023
Μαθήματα: Τετάρτη 26/04 & Παρασκευή 28/04 18:00-22:00

Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα της εισαγωγής στην επιστημονική κατάρτιση στο χρώμα και της ορθής εφαρμογής του. Απευθύνεται σε βαφείς που θέλουν να τελειοποιήσουν την τεχνική τους στην προετοιμασία των επιφανειών προς βαφή και την εφαρμογή του χρώματος και σε ενδιαφερόμενους με οποιαδήποτε προϋπηρεσίας που θέλουν να αποκτήσουν μια σύντομη επιστημονική θεώρηση των οικοδομικών χρωμάτων. Tο πρόγραμμα αυτό αποτελεί την εισαγωγή του προγράμματος κατάρτισης “Τεχνίτη Bαφέα“.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου κατάρτισης, των βιωματικών δράσεων και των περιορισμών για την μη διάδοση του COVID-19, διαμορφώνονται ολιγομελή τμήματα ανά κύκλο εκπαίδευσης έτσι ώστε να τηρείται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και ο συμμετέχων να λαμβάνει το μέγιστο από το σύνολο των διαδικασίας.

Πιστοποίηση Τεχνίτη Βαφέα

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να παρακολουθήσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το πρόγραμμα κατάρτισης “Tεχνίτη Bαφέα” από το οποίο μπορεί να αποκομίσει όλα τα εφόδια και τις γνώσεις για να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων TUV Austria Hellas, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 στην ειδικότητα «Τεχνίτη Βαφέα».
Σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διδακτικές Ενότητες

Σκοπός της πρώτης ενότητας είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα ασφάλειας από επαγγελματικούς κινδύνους και σεβασμού του περιβάλλοντος. Γίνεται εκτενής αναφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και χρήσης τους. Προβάλλεται η αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων ασφαλείας. Τέλος μελετώνται οι τρόποι διάθεσης των αποβλήτων και και παρουσιάζονται σωστές πρακτικές με σκοπό το σεβασμό στο περιβάλλον.

Σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες, ορισμούς και ορολογία για τα χρώματα. Ακολουθεί η ανάδειξη των απαραίτητων φυσικών ιδιοτήτων (πυκνότητα, ιξώδες, απόχρωση, κ.α.).Τέλος γίνεται η κατηγοριοποίηση των χρωμάτων, που θα βοηθήσει στη διάρθρωση της επόμενης διδακτικής ενότητας.

Σκοπός της τρίτης ενότητας είναι η εισαγωγή στις διαφορετικές επιφάνειες προς βαφή, στις οποίες εφαρμόζονται τα χρώματα. Κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων των επιφανειών αυτών. Μέσα και τεχνικές προετοιμασίας των επιφανειών. Τα είδη των βαφών και ο τρόπος που εφαρμόζονται.

Σκοπός της τέταρτης ενότητας είναι η σωστή εφαρμογή του χρώματος. Γίνεται αναφορά στα εργαλεία εφαρμογής του χρώματος και πρακτική εφαρμογή. Η ενότητα θα ολοκληρωθεί με παρουσίαση καλών πρακτικών αλλά και συμβουλών για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών

Σκοπός της πέμπτης ενότητας είναι η αντιμετώπιση των αστοχιών κατά την εφαρμογή. Στο πλαίσιο της ενότητας  αναλύονται τα τεχνικά δεδομένα που παρέχονται με κάθε χρώμα. Γίνεται εισαγωγή στις σημαντικότερες φυσικές ιδιότητες του χρώματος που επηρεάζουν την εφαρμογή, τις συνθήκες βαφής και επαναβαφής. Οι εκπαιδευόμενοι αντιπαραβάλουν τα στοιχεία αυτά με την ζητούμενη εφαρμογή, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα αστοχίας. Γίνεται αναφορά στα συνηθισμένα προβλήματα και αστοχίες και αναπτύσσονται τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης. Δίνεται έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των εργαλείων και της εφαρμογής.

Εκπαιδευτικοί μέθοδοι και πρόγραμμα

Κρίνοντας σημαντική την πρακτική επίδειξη στους εκπαιδευόμενους, την εφαρμογή σε εργαστηριακές συνθήκες σε συνδυασμό με την μικρή χρονική διάρκεια του προγράμματος, προτείνεται η δια ζωής παρακολούθηση. Αναγνωρίζοντας, όμως ότι αυτό δεν είναι εφικτό για κάθε ενδιαφερόμενο το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω τηλε-κπαίδευσης.
Η κάθε εκπαιδευτική συνάντηση θα έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Προαπαιτούμενα

Το πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας, ανεξάρτητα γνωσιακού επιπέδου. Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Κόστος

Το συνολικό κόστος κατάρτισης είναι 120,00 €.
Το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,06%).
http://laek.oaed.gr/