Στόχοι και Όραμα

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Όραμα του IoCT αποτελεί η εξέλιξη των επαγγελματιών αλλά και συνολικά των εμπλεκόμενων μερών του κλάδου των χρωμάτων, με στόχο την εκ βάθρων αναβάθμισή του. Η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης μέσα από μια σειρά δράσεων,  κυρίως εκπαιδευτικών, αποτελεί πρωταρχική στόχευση του Ινστιτούτου.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο επιδιώκει να συμβάλει στην επίλυση καθημερινών δυσκολιών στο πεδίο των εφαρμογών σε εργασίες μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Η συμβολή  του IoCT  στην ανάπτυξη σύγχρονων προδιαγραφών και η υπόδειξη βέλτιστων τεχνικών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στις μέρες μας, έρχεται να συνδράμει το απαιτητικό έργο των εφαρμοστών.

To IoCT στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση της επιστημονικής γνώσης και των τεχνικά τεκμηριωμένων πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της διάθεσης, της προετοιμασίας, της εφαρμογής και του ελέγχου του χρώματος.