Προώθηση Συμφερόντων του Κλάδου σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Προώθηση Συμφερόντων Του Κλάδου Σε Εθνικό Και Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Το IoCT βρίσκεται σε στενή αλληλεπίδραση με θεσμικούς φορείς για την εκπροσώπηση του κλάδου του χρώματος και των τεχνιτών βαφέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με ευρωπαίους εταίρους και η βελτιστοποίηση των πρακτικών είναι συνεχής, μέσω της συμμετοχής σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών στους οποίους το Ινστιτούτο συμμετέχει και εκπροσωπεί την Ελλάδα.

Η αλληλεπίδραση με τους θεσμικούς φορείς είναι ένα απολύτως θεμιτό και αναγκαίο κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Στο πλαίσιο της διαφάνειας της αλληλεπίδρασης το Ινστιτούτο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο διαφάνειας των ομάδων εκπροσώπησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του υπέρ του ανοικτού πνεύματος και της πλήρους διαφάνειας.